Изберете страница

UV-обеззаразяване

Замърсяването на голяма част от естествените водоизточници и намаляването на количеството води годни за питейни нужди, налага все по-високи изисквания към качеството и чистотата на отвежданите в околната среда битови и промишлени отпадни води. Все по-голямо внимание се обръща и на методите, използвани за обработка и дезинфекция както на отпадните, така и на питейните води.

Методът с UV системи за обеззаразяване на вода е безопасен начин за унищожаване на вредните микроорганизми и бактерии във водата, причиняващи някои от следните тежки заболявания като, холера и коремен тиф, Е коли, дизентерия, хепатит, салмонела и други.

Сред предимствата на този метод е и фактът, че използването му не води до промяна в химическата структура и вкуса на водата. Ултравиолетовата дезинфекция унищожава генетичната структура на микроорганизмите и прави невъзможно тяхното размножаване, което води и до тяхното загиване. С тази технология успешно се елиминират съдържащите се във водата вируси и бактерии, като загиват и някои типове вируси, които не се повлияват при третиране с хлор например.

Днес системите за дезинфекция чрез UV обеззаразяване се считат за подходящи за обработка на води с различно предназначение. Те могат да бъдат използвани за дезинфекция на питейни води, за обработка на води за напояване, морска вода, за третиране на отпадни води от градски и индустриални източници и т.н.

Методът се счита и за много подходящ за обеззаразяване на води, използвани във фармацевтичната промишленост, козметичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, както и в целулозно-хартиената индустрия и други.

Принцип и работа на системите за UV обеззаразяване

Принципът на работа на тези системи се основава на облъчването на водата с UV лъчение с висока степен на действие и дължина на вълната в съответния спектрален диапазон. Обикновено се използват излъчватели, работещи под вакуум.

Тъй като ДНК-то на всички живи същества има адсорбционен капацитет, близък до дължина на вълната от порядъка на 254 nm, протича фотохимична реакция и ДНК се дезактивира. В същото време не протича промяна във вкуса и мириса на обеззаразената вода. Не се налага и допълнително добавяне на химични вещества.

Самите системи обикновено са компактни, а сред основните им елементи са корпус, през който протича обработваната вода, UV лампи, електронен баласт, контролна система.

Предимства и недостатъци на технологията

Системите за UV обеззаразяване на водата се характеризират с редица предимства. Постига се високо качество на дезинфекция при сравнително ниска консумация на електроенергия. Използваните лампи обикновено се характеризират с дълъг експлоатационен срок при непрекъсната работа.

Системите се инсталират лесно, изискват минимална техническа поддръжка и са с ниски разходи за изграждане и обслужване. Изработват се от висококачествени материали и се характеризират с компактност и надеждност. Обикновено са оборудвани със сензори за контрол и наблюдение. Могат да се използват във всякакви пречиствателни станции, независимо от техните размери.

Като недостатъци на тази технология могат да се посочат възможността на някои организми да се активират отново при недостатъчно облъчване, опасността от недостатъчна ефективност на обеззаразяването може да има при мътни води и при води с висока концентрация на неразтворени вещества и твърди примеси.

Тъй като не се налага използването на химически реагенти, отпада необходимостта от съхранение, транспортиране и обезвреждане на опасни вещества. В обеззаразена вода отсъстват продукти на химични реакции, които могат да бъдат токсични за хората или водните организми.